ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගනු දෙනු සම්බන්ධය

ගනු දෙනු සම්බන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා