නිවන් මගනිවන ජරා, මරන වල ස්වාභාවය

ජරා, මරන වල ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close