දාන කථාපූජා ධාතු කරඩුව හා නිදන් වස්තු තැන්පත් කිරීම

ධාතු කරඩුව හා නිදන් වස්තු තැන්පත් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා