දාන කථාපූජා චෛත්‍ය රාජයානන් වහන්සේගේ ධාතු නිදන් කිරීම

චෛත්‍ය රාජයානන් වහන්සේගේ ධාතු නිදන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා