දාන කථාපූජා චෛත්‍ය රාජයානන් වහන්සේට කොත් පැලදවීම

චෛත්‍ය රාජයානන් වහන්සේට කොත් පැලදවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා