භාවනාවමෙත් සිත කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම

කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close