භාවනාවමෙත් සිත මෙත්තා සහගත, කරුනා සහගත, මුදිතා සහගත

මෙත්තා සහගත, කරුනා සහගත, මුදිතා සහගත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close