ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දි්‍ට්ඨ අවමංගල

දි්‍ට්ඨ අවමංගල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා