ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දි්‍ට්ඨ මංගල

දි්‍ට්ඨ මංගල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා