ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ධර්මයට දායාදවීම

ධර්මයට දායාදවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close