ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අපි නොදකින පැති

අපි නොදකින පැති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා