දාන කථාපූජා අති දුර්ලභ පිංකමක්

අති දුර්ලභ පිංකමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close