දාන කථාපූජා ධාතූන් වහන්සෙලා තැන්පත් කිරීම

ධාතූන් වහන්සෙලා තැන්පත් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close