පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යා මූලිකව

අවිද්‍යා මූලිකව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close