ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පරමාණු සම්පිංඩනය

පරමාණු සම්පිංඩනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා