නිවන් මගතන්හාව දෙගිඩියා හිත

දෙගිඩියා හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close