ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පිරිස් සම්පත්, ධන සම්පත්, බල සම්පත්

පිරිස් සම්පත්, ධන සම්පත්, බල සම්පත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා