දෘෂ්ඨිං උප්පජ්ජති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close