ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානයෙන් තොරව දෘෂ්ටියෙන් තොරව

මානයෙන් තොරව දෘෂ්ටියෙන් තොරව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close