ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝක සත්වයා ආසා කරන පලමු වස්තුවේ තිබෙන දේ

ලෝක සත්වයා ආසා කරන පලමු වස්තුවේ තිබෙන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා