ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම

ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා