ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්මෝහ මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා