ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ අලෝභෝ, අද්වේෂෝ, අමෝහෝ කුසලමූලං

අලෝභෝ, අද්වේෂෝ, අමෝහෝ කුසලමූලං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා