පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප චට්ඨායත - හයවන ආයතනය

චට්ඨායත - හයවන ආයතනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close