පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප පච්චයා චට්ඨායතං

නාම රූප පච්චයා චට්ඨායතං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close