ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානසිකයට අනුව කායිකත්වය ලැබිම

මානසිකයට අනුව කායිකත්වය ලැබිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා