ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කෑදරකමට කෑම ගැනීම

කෑදරකමට කෑම ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close