ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඉන්ද්‍රියන් කුපිත කරන

ඉන්ද්‍රියන් කුපිත කරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා