ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සංසාර කතරින් එතර වීමට

සංසාර කතරින් එතර වීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා