ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෞකික උපමාවක්

ලෞකික උපමාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා