ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ක්‍රියා දාමය යන හැටි

ක්‍රියා දාමය යන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා