ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් හූල්ලන මානසිකත්වය

හූල්ලන මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා