ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අප්‍රමාණ බුදු ගුණ, දම් ගුණ, සඟ ගුණ

අප්‍රමාණ බුදු ගුණ, දම් ගුණ, සඟ ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා