ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සර්ප ගෝත්‍ර කුල හතරක්

සර්ප ගෝත්‍ර කුල හතරක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close