ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් යක්කු සහ යක්ෂයෝ

යක්කු සහ යක්ෂයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා