නිවන් මගනිවන කොන්ඩඤ්ඤ බමුණා

කොන්ඩඤ්ඤ බමුණා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close