නිවන් මගනිවන පස්වග මහණුන්

පස්වග මහණුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close