නිවන් මගනිවන ධම්මචක්කපවත්වන සූත්‍රය

ධම්මචක්කපවත්වන සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close