ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මහා විනාශයක් ගෙනදීම

මහා විනාශයක් ගෙනදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා