ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් නමස්කාරයේ අකුරුවෙනස් කිරීම

නමස්කාරයේ අකුරුවෙනස් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා