නිවන් මගනිවන වැඩෙන හිතේ ස්වාභාවය

වැඩෙන හිතේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close