නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සතර අපාගත වන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ

සතර අපාගත වන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close