නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය අනත්ථ අත්ථ දෘෂ්ඨිය

අනත්ථ අත්ථ දෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close