නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය දුක සුක්ඛ දෘෂ්ඨිය

දුක සුක්ඛ දෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close