නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය අනිච්ච නිච්ච දෘෂ්ඨිය

අනිච්ච නිච්ච දෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close