ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කෘර පාලනය හේතුවෙන්

කෘර පාලනය හේතුවෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා