ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් උපක්‍රම සහ ප්‍රතිකර්ම

උපක්‍රම සහ ප්‍රතිකර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා