පටිච්චසමුප්පාදය ලෝකය පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන්

ලෝකය පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා