දාන කථාපිං දානයේ ශක්තිය උපයෝගී කර ගැනිම

දානයේ ශක්තිය උපයෝගී කර ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close