දාන කථාපිං දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල

දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close